Integritetspolicy

Skyddet av personuppgifter är en viktig fråga för Mobile Outfitters. Vi strävar därför efter transparens i behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in. Syftet med denna stadga är att ge dig all relevant information om behandlingen av personuppgifter som kan samlas in på webbplatsen mobileoutfitters.io.

Behandling av dina personuppgifter:

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter om dig själv. För att få tillgång till vissa delar av våra webbplatser och/eller i samband med användning av specifik information eller tjänster kan vi dock behöva samla in dina personuppgifter, som vi kommer att behandla för de ändamål som anges nedan.
Mobile Outfitters kan samla in och behandla personuppgifter om dig när du besöker den här webbplatsen, när du begär kontakt, information, en återuppringning eller en jobbansökan.
Uppgifterna kommer aldrig att användas för andra, oavsiktliga syften och kommer inte heller att vidarebefordras till partner, såvida inte ägaren av uppgifterna samtycker till detta. Inga andra personuppgifter än de som efterfrågas i detta sammanhang samlas in utan den berörda personens vetskap.
Användare av webbplatsen påminns vänligen om att fullgörandet av ett försäljningsavtal förutsätter att personuppgifter lämnas. Användare som vill ingå ett försäljningsavtal med webbplatsen mobileoutfitters.io måste vara medvetna om att underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kommer att göra det omöjligt att fortsätta avtalsprocessen.

Bevarande av personuppgifter :

Dessutom lagras de insamlade uppgifterna :
– För kunder: under hela affärsrelationen. Uppgifterna kommer att sparas i kommersiellt syfte i högst 3 år efter det att den kommersiella relationen har upphört,
– För potentiella kunder som inte är kunder: högst 3 år från det datum då den personuppgiftsansvarige samlade in uppgifterna eller den senaste kontakten från den potentiella kunden.

– För sökande: högst 3 år från det datum då den personuppgiftsansvarige samlade in uppgifterna eller den senaste kontakten från den sökande.

Dessutom överförs inte de uppgifter som samlas in via behandlingen av personuppgifter på denna webbplats utanför Europeiska unionen.
Datasäkerhet och dataintegritet :
Mobile Outfitters använder olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de Personuppgifter som vi samlar in, använder eller överför mot förlust, missbruk, förfalskning eller förstörelse.
Vi är också mycket noga med att garantera säkerheten och sekretessen för de uppgifter som skickas via vår webbplats. Åtkomst till webbplatsens back office är möjlig via inloggningar och komplexa lösenord med starkt skydd, samt dubbelt autentiseringsskydd. Detsamma gäller för den brevlåda som innehåller användarnas och Mobile Outfitters personuppgifter.
Webbplatsen mobileoutfitters.io är också utrustad med flera säkerhetsmoduler för att förhindra skadliga intrång och dataläckage.
Användaren av denna webbplats eller Mobile Outfitters kan dock när som helst lämna in ett klagomål till Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), den franska tillsynsmyndigheten.

Dina rättigheter :

I enlighet med artikel 15 och följande i den allmänna dataskyddsförordningen har användare av denna webbplats rätt att få tillgång till, korrigera, radera och begränsa uppgifter som rör dem, samt rätt att invända mot den behandling av uppgifter som utförs via webbplatsen mobileoutfitters.io.

Externa webbplatser:

Mobile Outfitters webbplatser kan innehålla länkar till externa webbplatser. Mobile Outfitters lämnar inga garantier eller gör några uttalanden avseende dessa externa webbplatser. Det är viktigt för dig att veta att ägare och operatörer av dessa externa webbplatser kan samla in, använda eller överföra Personuppgifter enligt villkor som skiljer sig från Mobile Outfitters villkor. När du ansluter till en extern webbplats måste du informera dig om sekretess- och säkerhetsåtgärderna på dessa externa webbplatser.