Νομικές πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος www.mobileoutfitters.io δημοσιεύεται από την Vasco Group, μια απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 21.814 ευρώ, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Εμπορίου της Versailles με αριθμό 844 704 577 και με την καταστατική της έδρα στο 4, allée des Vergers, 78240 Aigremont (Γαλλία) – τηλ. +331 39 11 57 80 : +331 39 11 57 80

Ο διευθυντής δημοσίευσης της ιστοσελίδας είναι ο Cyril Montanari.

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την O2 Switch, της οποίας η έδρα είναι στο Chemin des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand (Γαλλία) και της οποίας ο αριθμός τηλεφώνου είναι +334 44 44 60 40.